ราชภัฏโคราช “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชวนครูมารู้จักประวัติศาสตร์เมืองโคราช


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ได้จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ในหัวข้อ โคราชศึกษา มิติ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และโบราณคดี
เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง
โคราชเมืองเก่า เรื่องเล่ามีชีวิต เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองนครราชสีมา
สมัยสมเด็จพระนารายณ์ ถึง พระองค์เจ้าบวรเดช เรื่อง โบราณคดี
นครราชสีมา : แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีสำหรับครู
ผู้สอนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง สื่อสำหรับการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี จังหวัดนครราชสีมา และทัศนศึกษา
แหล่งโบราณคดีสำคัญในเขตเมืองนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโคราชศึกษา มาบรรยายให้ความรู้
โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดจากความร่วมกัน
ระหว่าง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31 สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 และส่วนการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเมืองนครราชสีมา 1-5 (อบจ.) ในการสนองนโยบายแนวทาง
การบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวง
ศึกษาธิการ จึงได้จัดการอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ทางศิลปวัฒนธรรม
พร้อมทั้งนำความรู้ไปจัดทำแผนการเรียนรู้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
รวมถึงสามารถนำ ไปต่อยอดพัฒนาการเรียนการสอนตามนโยบายชาติ
และกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพ

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *